Didysis pavasario išpardavmas Didysis pavasario išpardavmas

ABONEMENTINĖS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

 • 1. Sutartyje vartojami terminai
 • 1.1. Įmonė – Nature Labs, UAB, įm. k. 305607701, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius;
 • 1.2. Abonementas – Kliento įgyta teisė Sutartyje apibrėžtą terminą ir nustatytomis sąlygomis periodiškai gauti Prekes;
 • 1.3. Ataskaitinis periodas – laiko tarpas, skaičiuojamas nuo Prekių apmokėjimo Kliento pasirinktu būdu iki kito apmokėjimo dienos.
 • 1.4. Klientas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, su kuriuo Įmonė sudaro Prekių pirkimo – pardavimo sutartį, ir kuris minėtus veiksmus atlieka savo asmeninėms (ne verslo ir profesijos ) reikmėms;
 • 1.5. Užsakymo forma –Sutarties nuostatos, nustatančios Sutarties tipą, Prekes, pristatymo adresą, kiekį, kainą, nuolaidas, kontaktinius duomenis, dokumentų pasirašymo teisę turinčius asmenis, Sutarties sudarymo datą;
 • 1.6. Bendrosios sąlygos – Sutarties dalis, kurioje nustatomos Įmonės ir Kliento teisės ir pareigos, susijusios su Užsakymo formoje aptartomis Prekėmis, kainomis, bendrosiomis mokėjimo ir pristatymo sąlygomis, Sutarties sudarymo ir nutraukimo, pratęsimo sąlygomis, ginčų sprendimo tvarka ir kitais susijusiais klausimais.
 • 1.7. Prekės – Įmonės platinami produktai (maisto papildai ir (ar) kitos prekės), kuriuos ji parduoda Klientui;
 • 1.8. Įmonės atstovas – Įmonės įgaliotas asmuo (darbuotojas), kuris suteikia visą reikalingą informaciją apie Sutarties vykdymą;
 • 1.9. Pristatymo adresas – Kliento adresas, kurį Klientas nurodo kaip Prekių teikimo adresą.;
 • 1.10. Prekių kaina – galutinė Prekių kaina;
 • 1.11. Sutartis – šios Bendrosios nuostatos kartu su Užsakymo forma. Bendrosios nuostatos ir Užsakymo forma yra neatskiriama Sutarties dalis;
 • 1.12. Kurjeris - Įmonės (ar jos įgaliotas) atstovas, kuris pristato Prekes Kliento nurodytu adresu.
 • 1.13. Šalys – Įmonė ir Klientas.
 • 2. Sutarties objektas, pirminės nuostatos
 • 2.1. Šios Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka, priklausomai nuo Kliento pateikto užsakymo, Įmonė periodiškai parduoda Klientui Prekes, kurios yra nurodomos Užsakymo formoje bei šios Sutarties pagrindu suteikia Klientui Prekių pristatymo pagal Kliento poreikį paslaugą;
 • 2.2. Prieš pateikdamas užsakymą ir sudarydamas Sutartį, Klientas privalo susipažinti su Sutarties Bendrosiomis nuostatomis, Užsakymo forma bei Įmonės Privatumo taisyklėmis. Klientas neturi teisės pateikti užsakymo, jei nesutinka su Sutarties Bendrosiomis nuostatomis, Užsakymo forma ir (arba) nėra susipažinęs su Įmonės Privatumo taisyklėmis.
 • 3. Įmonės teisės ir pareigos
 • 3.1. Prieš sudarydama sutartį su Klientu Įmonė įsipareigoja savo sistemoje Klientui suteikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(7) straipsnyje nurodytą informaciją.
 • 3.2. Įmonė užtikrina ir garantuoja, kad Prekių kokybė atitinka visus saugos sveikatai reikalavimus bei kitus reikalavimus numatytus aktualiuose teisės aktuose.
 • 3.3. Esant svarbioms priežastims, Įmonė turi teisę pakeisti šios Sutarties sąlygas ir nuostatas bei Prekių kainas, nurodytas Užsakymų formoje, pranešdama Klientui prieš vieną mėnesį nusiunčiant laišką į nurodytą Kliento sąskaitų gavimo adresą. Tokiu atveju Klientas įgyja teisę be jokių neigiamų pasekmių jam per 10 (dešimt) dienų laikotarpį nutraukti Sutartį. Jeigu Klientas sutinka su pakeistomis Prekių kainomis, sudaromas atitinkamas priedas prie šios Sutarties.
 • 3.4. Įmonė įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas Prekes jo nurodytu adresu šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis.
 • 4. Kliento teisės ir pareigos
 • 4.1. Pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad jis turi teisę atlikti šį veiksmą.
 • 4.2. Klientas įsipareigoja laiku sumokėti už Prekių įsigijimą, užtikrindamas, kad Prekių apmokėjimo dieną bus atliktas apmokėjimas, vadovaujantis Sutarties sąlygomis.
 • 4.3. Teisė atsisakyti sutarties. Klientas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti šios Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo jos sudarymo. Apie Sutarties atsisakymą Klientas praneša vienu iš šių būdų: naudojantis Įmonės internetinės svetainės kliento paskyroje esančiu funkcionalumu arba laisvos formos pranešimu dėl sutarties atsisakymo siunčiamu el. paštu info@sapiens.lt. Atsisakęs sutarties, Klientas privalo padengti tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas.
 • 4.4. Klientas sutinka skubiai pranešti Įmonei apie pristatymo adreso pakeitimą.
 • 4.5. Pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, jog susipažino su Įmonės Privatumo taisyklėmis (Įmonės Privatumo taisyklės pasiekiamos interaktyvia nuoroda čia). Klientui yra žinoma, jog jo pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra Nature Labs, UAB, įm. k. 305607701, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius. Klientui taip pat žinoma, jog jo asmens duomenys bus tvarkomi toliau nurodytais tikslais nurodytais Privatumo politika.
 • 4.6. Sudarydamas Sutartį Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su Prekių vartojimo instrukcijomis bei rekomendacijomis, kurias pateikia Prekių gamintojas Prekių pakuotėje ir (ar) Įmonės svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, gamintojo pateikta Prekių vartojimo instrukcija, įspėjimais (Prekės rekomenduojama suvartoti paros norma ir kt.), alergiją sukeliančiomis medžiagomis, jeigu tokios yra konkrečios Prekės sudėtyje, amžiumi, nuo kurio gali būti vartojama Prekė ir kitomis Prekės vartojimo instrukcijomis. Dėl Prekių vartojimo rekomenduojame pasitarti su savo gydytoju. Po Prekių vartojimo pastebėjus pašalinius poveikius (jeigu Klientas yra alergiškas Prekių sudėtyje esančioms medžiagoms (pvz. B vitaminas) arba vartoja vaistus, kurių vartojimas yra nesuderintas su maisto papildais arba vitaminais) būtina pasitarti su gydytoju, informuojant jį apie vienu metu vartojamas Prekes ir vaistus.
 • 5. Prekių kainos, mokėjimo terminai ir atsiskaitymo priemonės
 • 5.1. Prekių kainos ir nuolaidos yra pateiktos Užsakymo formoje.
 • 5.2. Klientas įsipareigoja už Užsakymo formoje nurodytas įsigyjamas Prekes apmokėti Įmonės svetainėje nurodytais būdais pagal svetainėje pateikiamas instrukcijas.
 • 5.3. Kiekvieno abonementinio periodo pabaigoje Klientui nurodytu elektroninio pašto adresu bus išsiunčiama suformuota sąskaita apmokėjimui.
 • 5.4. Prekių įsigijimo atveju, pirmasis mokėjimas turi būti atliktas iš karto pagal Įmonės svetainėje nurodytas instrukcijas. Tolimesni mokėjimai turi būti atliekami apmokant užsakymo formoje Kliento nurodytu el. pašto adresu siunčiamą sąskaitą.
 • 5.5. Jeigu Klientas vėluoja sumokėti už prekes arba užsakymo formoje Kliento nurodytu el. pašto adresu priminimo laiškas, apmokėti prenumeratos sąskaitą, išsiunčiamas 3 kartus arba sąskaitą vėluojama apmokėti ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų, Įmonė turi teisę stabdyti susijusių Prekių tiekimą.
 • 6. Prekių kokybės garantija, nekokybiškų Prekių keitimas ir grąžinimas
 • 6.1. Prekių savybės nurodomos prie Prekių esančiuose aprašymuose. Prekės laikomos tinkamos kokybės, jei atitinka prie jų pateiktą aprašymą; tinkamos naudoti tam, kam tokios Prekės paprastai naudojamos; atitinka kokybinius rodiklius, kurie taikomi tokio pobūdžio Prekėms; atitinka aktualius teisės aktų reikalavimus taikomus tokioms Prekėms.
 • 6.2. Dėl nekokybiškų Prekių keitimo/grąžinimo Klientas turi kreiptis Įmonės pateikiamais kontaktais. Kiekvienu atveju dėl Prekių keitimo/grąžinimo yra aptariama individualiai. Nekokybiškų Prekių atveju Klientas nėra atsakingas už išlaidas, reikalingas Prekei pakeisti/grąžinti.
 • 6.3. Jei Klientas įsigijo netinkamos kokybės Prekes ar neatitikimu tokių Prekių rodikliams, kaip tai nurodyta šių Bendrųjų nuostatų 6.1. punkte, Klientas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
  • 6.3.1. kad Įmonė neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  • 6.3.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
  • 6.3.3. kad Prekė būtų pakeisti analogiška tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Kliento kaltės;
  • 6.3.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
 • 6.4. Kokybiškos Prekės atgal nepriimamos ir nekeičiamos kitomis Prekėmis.
 • 6.5. Įmonė įsipareigoja Prekes parduoti Klientui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė suvartoti Prekes iki tinkamumo naudoti termino pabaigos, išskyrus atvejus, kai Klientas Prekes perka ne savo paties vartojimo poreikiams.
 • 7. Prekių pristatymas
 • 7.1. Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas (Klientas) arba kitas Kliento paskirtas asmuo. Atsiimant prekes būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą). Įmonė ar jos įgaliotas atstovas (Kurjeriui) jūsų paprašys pateikti dokumentą.
 • 7.2. Jeigu taikoma, Įmonei ar jos įgaliotam atstovui (Kurjeriui) pristačius Prekes Kliento nurodytų adresu, Klientas Prekių pristatymo faktą patvirtina pasirašydamas Įmonės ar jos įgalioto atstovo (Kurjerio) pateiktoje laikmenoje (pavyzdžiui, planšetiniame kompiuteryje).
 • 7.3. Prekių pristatymo metu Klientas privalo patikrinti Prekių būklę. Jei Klientas nepatenkintas Prekių būkle, jis turi teisę nepasirašyti Įmonės ar jos įgalioto atstovo (Kurjerio) pateiktoje laikmenoje ir prekę grąžinti. Klientui pasirašius Įmonės ar jos įgalioto atstovo (Kurjerio) pateiktoje laikmenoje arba fiziškai priėmus Prekę, Įmonė neprisiima atsakomybės dėl Prekių būklės, t.y. išorinių pažeidimų (jei tai nėra gamyklinis brokas).
 • 7.4. Klientas, užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Įmonė pristato Prekes į nurodytą vietą. Jeigu Kliento nėra nurodytoje vietoje, Prekių pristatymas atidedamas datai, dėl kurios Šalys susitaria atskirai. Šiuo atveju Klientas padengia visas Įmonei kylančias pristatymo išlaidas pagal Įmonės kainoraštį.
 • 8. Sutarties galiojimas, pratęsimas, sustabdymas ir nutraukimas
 • 8.1. Klientui suformavus prekių krepšelį elektroninėje parduotuvėje ir pateikus ją vykdyti Įmonei šios Bendrosios ir Užsakymo forma tampa prekių pirkimo pardavimo sutartimi. Prekių pirkimo pardavimo sutarties sudarymo data nurodoma užsakymo patvirtinimo laiške, kuris siunčiamas į Kliento Užsakymo formoje nurodytą el. pašto adresą.
 • 8.2. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas, išsirinkęs perkamas Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, pateikia jį vykdyti Įmonei, paspaudęs mygtuką „pirkti“, „apmokėti“ ar kitą panašų nedviprasmiško turinio mygtuką, kuriuo aiškiai išreiškiama Pirkėjo valia įsigyti išsirinktas prekes. Sudarius Sutartį į Kliento nurodytą el. pašto adresą atsiunčiamas užsakymo patvirtinimo laiškas.
 • 8.3. Jeigu Užsakymo formoje nenurodoma kitaip, ši Sutartis yra sudaryta neterminuotam laikotarpiui su minimaliu 12 mėnesių įsipareigojimu.
 • 8.4. Klientas bet kada gali stabdyti Sutarties vykdymą. Sutarties vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius per metus, skaičiuojant nuo Sutarties sudarymo momento. Minimalus įsipareigojimas nurodytas 8.3 punkte automatiškai prasitęsia Kliento panaudotam Sutarties vykdymo sustabdymo terminui.
 • 8.5. Įmonė pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėdama Klientą raštu prieš 15 (penkiolika) dienų, jeigu Klientas: vėluoja sumokėti sąskaitą daugiau nei 30 dienų; pateikia neteisingą informaciją, kuri turi esminės reikšmės šios Sutarties vykdymui ir/ar yra įtarimų dėl Kliento neteisėtos veiklos.
 • 8.6. Kad ir kokia būtų Sutarties pabaigos priežastis, Klientas privalo atsiskaityti su Įmone pagal Sutartį ir sąskaitas, kurios išrašytos iki Sutarties pabaigos dienos.
 • 8.7. Klientas bet kada turi teisę nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Įmonę ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki Sutarties nutraukimo. Šalys susitaria, kad Klientui nutraukus Sutartį po prekių kainos už sekantį abonementinį periodą nuskaitymo, Įmonė Klientui pristatys sekančio abonementinio periodo prekes, nurodytas Užsakymo formoje.
 • 8.8. Nutraukus Sutartį nesibaigus 8.3. punkte nurodytam 12 (dvylikos) mėnesių terminui, Klientas privalo grąžinti Įmonei Užsakymo formoje nurodytas ir Klientui pritaikytas nuolaidas.
 • 8.9. Klientas gali nutraukti arba sustabdyti Sutartį savo profilyje, kuris yra pasiekiamas Įmonės svetainėje.
 • 9. Šalių atsakomybė
 • Klientas įsipareigoja atlyginti dėl šios Sutarties sąlygų nesilaikymo Įmonės patirtą žalą.
 • 10. Nenugalimoji jėga (Force Majeure)
 • 10.1. Šalys neprivalo vykdyti Sutarties įsipareigojimų, jeigu atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybės (audra, potvynis, žemės drebėjimas, gaisras, karas, automobilio avarija, karantinas, įvykusi Įmonės atstovui atliekant Sutarties įsipareigojimus), nacionaliniai ir vietiniai teisės aktai ir sprendimai, priimti kompetentingų institucijų, kurie padaro neįmanoma Šalims įvykdyti Sutarties įsipareigojimus ir kurių nebuvo galima protingai išvengti, pavyzdžiui, aktas, išduotas kompetentingos institucijos, nustatantis, kad patekimas į tam tikrą administracinį vienetą (pavyzdžiui, konkretų miesto rajoną) yra visiškai draudžiamas tam tikru laikotarpiu (nepaisant leidimų).
 • 11. Baigiamosios nuostatos, ginčų sprendimas
 • 11.1. Bet koks ginčas, nesutarimas ar pretenzija, kylantys iš šios Sutarties ir susiję su ja ir jos pažeidimu, nutraukimu ir/ar galiojimu, bus sprendžiami derybomis. Jeigu Šalys nesusitaria derybomis, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 11.2. Kiekvienas Klientas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).
 • 11.3. Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Klientas elektroniniais ryšiais pateikia Prekių pirkimo, užsakymą ir už jį atlieka mokėjimą.
sapiens.lt puslapyje yra naudojami slapukai. Naršydami toliau svetainėje Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais, kurie automatiškai nustatomi tam, kad svetainė veiktų tinkamai ir jų išjungti negalite. Visi slapukai apibūdinti ir jų sąrašas pateiktas žemiau esančioje nuorodoje. Sutikimą galėsite bet kada atšaukti, o slapukus ištrinti. Sužinokite daugiau